หน้าหลัก > เงื่อนไขการใช้บริการ

Terms of use

เครื่องหมายการค้า

ซันสตาร์และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของหรือใช้ชื่อและเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ภายใต้ใบอนุญาตหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้ชื่อและเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากซันสตาร์และบริษัทในเครือ

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับซันสตาร์และบริษัทในเครือ ข้อมูลทางเทคนิค ข่าวประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลใกล้เคียงซึ่งเป็นลิขสิทธ์ของซันสตาร์และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ สนธิสัญญาต่างๆ และกฎหมายอื่น ๆ ห้ามใช้เนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ (รวมถึงการใช้อื่นๆ เช่น นำไปผลิตใหม่ เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เรียกดึงข้อมุล นำออกประกาศ ให้อนุญาต จำหน่าย ตีพิมพ์และการกระทำอื่นใดที่ใกล้เคียง) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซันสตาร์หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นสำหรับการคัดลอกหรือดาวน์โหลดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และไม่มีสิ่งใดที่เป็นการตีความให้การอนุญาตใดๆ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งหมายให้ยึดใจความในเอกสารเป็นสำคัญโดยปราศจากการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

การเชื่อมโยงกับเว็บไซด์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลจัดการและรับผิดชอบโดยบุคคลที่สาม ซันสตาร์และบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับความถูกต้องในเนื้อหา ตลอดจนความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ซันสตาร์และบริษัทในเครือไม่ต้องรับประกันไม่ว่าเรื่องใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและ/หรือการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาเว็บไซต์ ซันสตาร์และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ความไม่ถูกต้อง แก้ไขหรือการลบเนื้อหา ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการระงับ หรือหยุดชะงักของการดำเนินการของเว็บไซต์ เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบออก ตลอดจนการดำเนินการอาจถูกระงับหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า